Etický kodex

Od roku 2006 se při své činnosti řídíme Etickým kodexem společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.

  • Ctíme a respektujeme platné zákony, protože dodržování zákona považujeme za základní předpoklad vytváření příznivého a bezpečného podnikatelského prostředí.

  • V obchodní soutěži jednáme svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu a svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytváříme atmosféru důvěry a korektnosti.

  • Budujeme image společnosti Elektroprim-Koutník, a.s. na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti, zákonném jednání a na důsledném plnění uzavřených smluv, ujednání a závazků.

  • Považujeme platební disciplínu za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí.

  • Zavazujeme se vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí a zdraví a rovněž se zavazujeme provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších parametrů než stanoví platné právní normy.

  • Abychom mohli poskytovat maximální záruky za kvalitu svých výrobků a služeb, implementovali jsme v naší společnosti SMJ ISO 9001. Vedení společnosti i všichni zaměstnanci se aktivně podílejí na udržování a rozvoji SMJ tak, aby společnost mohla dosahovat prosperity na principech udržitelného rozvoje.

  • Společnost dbá na důstojné zaměstnavatelské klima, úctu k zaměstnancům, na jejich informovanost, spravedlivé odměňování, zvyšování kvalifikace, bezpečnost a hygienu práce.

  • Společnost garantuje důstojné zaměstnanecké prostředí, zavazuje se podporovat racionální zlepšování životního a pracovního prostředí zaměstnanců firmy a nepřipouštět jakoukoliv diskriminaci odporující právu a mezilidským vztahům.

  • Společnost vede své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti. Tyto zásady jsou zapracovány do Etického kodexu zaměstnance Elektroprim-Koutník, a. s., který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti.